***STREFA SUPER MAMY JUŻ DZIAŁA. ZOBACZ KONIECZNIE*** ZABAWKI OGRODOWE JUŻ W OFERCIE NA 2021 ROK! ***
  • Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- ZWROTY - REKLAMACJE

INFORMACJA DLA KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:
 

  • pisemnie na adres: Hocky Klocky ul. Kilińskiego 7 66-600 Krosno Odrzańskie;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@hocky-klocky.pl

 
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. 
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt towaru, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać ją nam wraz z dowodem zakupu na adres: Hocky Klocky  ul. Kilinskiego 7 66-600 Krosno Odrzańskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrócone rzeczy muszą być w stanie nie zmienionym i kompletnym oraz w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Dowód zakupu nie jest konieczny. Zwrot dokonywany jest na koszt zwracającego.  


INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)
 
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Państwa uprawnienia związane z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Proszę pamiętać, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Państwa uprawnień. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Państwa uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Kontrahent zostanie poinformowany na piśmie, mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kontrahentowi równowartość ceny towaru.

Reklamację mogą Państwo złożyć:

  • pisemnie na adres: Hocky Klocky ul. Kilińskiego 7 66-600 Krosno Odrzańskie
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hocky-klocky.pl

W opisie reklamacji należy podać:

  • informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  • swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Państwa reklamacji. 

Wadliwą rzecz muszą Państwo dostarczyć:

  • na adres: Hocky Klocky ul. Kilińskiego 7 66-600 Krosno Odrzańskie;
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  • Sklep zamknięty

​Sklep nieczynny do odwołania. Przepraszamy